Dr NJB Kazadi

Position: Psychiatrist

Tel: 016 420 3151, Hospital: Naledi Nkanyezi