Dr Makaba

Position: Psychiatrist

Tel: 011 983 0645, Hospital: Tshepo Themba