Dr UT Motjuwadi

Tel: 011 933 5000, Hospital: Dr SK Matseke Memorial Hospital

Dr SP Maelane

Tel: 011 933 5000, Hospital: Dr SK Matseke Memorial Hospital

Dr N Hadebe

Tel: 011 933 5000, Hospital: Dr SK Matseke Memorial Hospital

Dr L Nevondo

Tel: 011 933 5000, Hospital: Dr SK Matseke Memorial Hospital

Dr OK Thomas

Tel: 011 933 5000, Hospital: Dr SK Matseke Memorial Hospital

Dr C Mpehle

Tel: 011 933 5000, Hospital: Dr SK Matseke Memorial Hospital

Dr P Ntlemo

Tel: 011 933 5000, Hospital: Dr SK Matseke Memorial Hospital

Ms DL Hoosen

Tel: 011 938 9018 , Hospital: Dr SK Matseke Memorial Hospital

Dr M Sehume

Tel: 011 933 5000 , Hospital: Dr SK Matseke Memorial Hospital

Ms N Lokotwayo

Tel: 011 933 5000 , Hospital: Dr SK Matseke Memorial Hospital