Dr JT Seritsane

Tel: 011 933 5000, Hospital: DR SK Matseke Memorial Hospital

Dr J Mathibedi

Tel: 011 933 5000, Hospital: DR SK Matseke Memorial Hospital

Dr MD Mashilo

Tel: 011 933 5000, Hospital: DR SK Matseke Memorial Hospital

Mr M Manthata

Tel: 011 933 5000, Hospital: DR SK Matseke Memorial Hospital

Sr N Nyathela

Tel: 010 133 2222, Hospital: Dr SK Matseke Memorial

Ms N Nene

Tel: 011 933 3013, Hospital: Dr SK Matseke Memorial

Ms L Rasoaisi

Tel: 011 933 3013, Hospital: Dr SK Matseke Memorial

Ms Z Hoosen

Tel: 011 933 3018, Hospital: Dr SK Matseke Memorial

Ms SM Mokhere

Tel: 011 933 2209, Hospital: Dr SK Matseke Memorial